سالها

    سالها همچون ثانیه ها 
        می گذرند و خواهند گذشت 
                   و گاه اما هر لحظه ای 
                                  - یک سال 
              با همان حجم یادهایی که می دهندت بر باد 
                                                        پر بیم و تردید -
                                                                    اضطراب .
            سالی دگر هم گذشت 
              می گذرد 
                 باز هم این در کنار دیگرها 
                    راهیست که باید رفت 
                و من ایستاده در خم کوچه ای از این راه هزار پیچ 
                                                                       -  پر تشویش 
                        ملتهب گذر از این کوچه ها 
                                       که در کدامین یک از این تکرار 
                                                            تو را خواهم داشت .

/ 0 نظر / 17 بازدید